Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

4687 94d8

October 27 2018

3351 a3ff 500

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou

October 26 2018

Reposted fromsknnylvee sknnylvee viainsanedreamer insanedreamer

October 24 2018

5349 df31 500

October 22 2018
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer

October 21 2018

Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas

October 20 2018

9782 5582
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

October 18 2018

  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viawonderwall wonderwall

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viamaardhund maardhund

October 16 2018

I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viawonderwall wonderwall
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viamaardhund maardhund

October 14 2018

0708 a046 500
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
6237 7a3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl