Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaciarka ciarka

March 29 2019

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
1851 e85c
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viatwice twice
4806 cc0e 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viainsanedreamer insanedreamer

March 22 2019

6243 883c
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatwice twice
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaciarka ciarka

February 24 2019

4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka

February 21 2019

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunmadebeds unmadebeds
0644 569f
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds

February 15 2019

7057 d0b2

February 13 2019

0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viaiblameyou iblameyou
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viaiblameyou iblameyou

February 12 2019

6074 5da7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl