Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

8386 c812 500
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 01 2017

5416 9f0a 500
Reposted fromnyaako nyaako

October 29 2017

3376 52f6 500

October 26 2017

9637 6535
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
Reposted fromworst-case worst-case viairmelin irmelin
9658 9379 500

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice
So you plant your own garden and
decorate your own soul, instead of waiting
for someone to bring you flowers
— Jorge Luis Borges, “After a While”
Reposted fromvanille vanille viaciarka ciarka

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
(..) Sztuka - jedyna rzecz, która daje człowiekowi radość i broni go przed przekleństwem samotności. Nie wolno wątpić w sztukę, bo potem nic już nie zostaje, bo tylko sztuka jest jedynym ludzkim i czystym dźwiękiem w tym piekle hałasu i wściekłości...
— Marek Hłasko - Powiedz mi, kim byłem
Reposted fromhellomacabre hellomacabre viaciarka ciarka

October 24 2017

9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9813 d405 500

blueblackdream:

Camille Claudel

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin

October 21 2017

9620 bda8 500
Reposted frombrumous brumous viahelenburns helenburns
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine vianyaako nyaako
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl