Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

1387 ea91 500
Reposted frombabyface babyface viahelenburns helenburns

August 17 2019

Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

August 15 2019

August 14 2019

0777 1dd4 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaciarka ciarka

August 13 2019

Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

August 12 2019

Reposted fromshakeme shakeme
North Norway

August 11 2019

8084 4344 500
Reposted fromloveproof loveproof viaciarka ciarka

August 10 2019

1796 f941
Reposted fromunco unco viaciarka ciarka
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka

August 09 2019

7469 7d23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil vianoticeable noticeable

August 08 2019

5539 bb89 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka

August 07 2019

Reposted fromshakeme shakeme

August 06 2019

9052 261e 500

detailsofpaintings:

Bronzino, Portrait of Eleanor of Toledo with her son Giovanni de’ Medici (detail)

1544-45

Reposted fromjemstone jemstone viairmelin irmelin
7669 b021

visitheworld:

Details of the white temple, Wat Rong Khun in northern Thailand (by Angelika & Jan).

Reposted fromxuu xuu viainsanedreamer insanedreamer

August 05 2019

Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl