Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

1671 0d7e 500

gacougnol:

Albarran Cabrera
The Mouth of Krishna #172
2016

1672 ecb3 500

gacougnol:

Mathieu Soudet

1673 1c30 500

gacougnol:

Milos Vojir
Dancer between Rocks
1984

1674 1de9 500
1675 e08b

gacougnol:

Vaclav Jiru
Nude at the Window
1963

Tak samo

Człowiek to taki zwykły człowiek
jak pierwszy człowiek, drugi człowiek.
Różnimy się jedynie tak bardzo podobnie
i przepadamy jak kamienie w wodę.

Ktoś potem nas wyłania, ktoś cenny ocenia,
ile w nas wody płynie a ile kamienia.

Od trzeciorzędu już tak rządujemy
żądni mapy i władzy, wojny i pokoju.
Aż do ostatka swoich cech żyjemy
i doświadczeni w cyfrach i wymiarach,
figurujemy w kalkulacji świata.

Bo człowiek to jest zwykły człowiek,
jak pierwszy człowiek, drugi człowiek.
Jeden za drugim, krok za krokiem
z wyrokiem czasu, praw i nocy,
tak samo przedtem, teraz, potem.

- Ewa Lipska

1676 cc95 500

gacougnol:

Bill Brandt
Black Out Bloomsbury
March 1942

March 16 2020

5222 a203 500

dennybitte:

a comfortable day on the coast

Lofoten / Norway

by Denny Bitte

Reposted frommismehellawes mismehellawes viamaybeyou maybeyou

March 14 2020

sadiepickles:

The biggest scam your brain is telling you is that everybody else is human and allowed to make mistakes but that you yourself have to be perfect and flawless to deserve their company

northernitaly-1983:

Elio Perlman

Call me by your name (2017) dir. Luca Guadagnino

0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou
4938 0966
1479 0252 500
Reposted from0 0
1476 b872 500
Fiona Campbell-Walter for Lanvin, Corsica, Photo by Georges Dambier, 1954
Reposted from0 0 viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 11 2020

1285 92fe 500

foresthetics:

dpcphotography:

First Light

all nature 🌱🌿🍃

gacougnol:

Richard Vergez

noirage:

The Zone

1286 fdc3 500

last-picture-show:

Vivian Maier, 1953 -1976

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl